H2-CHEM

3-cyclopentapyrazolemethanamine, 1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl--97%,CAS NUMBER-1211596-38-1

3-cyclopentapyrazolemethanamine, 1,4,5,6-tetrahydro-4-methyl--97%,CAS NUMBER-1211596-38-1

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details