H2-CHEM

tert-butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate-97%,CAS NUMBER-1158758-85-0

tert-butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate-97%,CAS NUMBER-1158758-85-0

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details