H2-CHEM

(((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(oxy))bis(methylene))dibenzene-97%,CAS NUMBER-51792-85-9

(((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(oxy))bis(methylene))dibenzene-97%,CAS NUMBER-51792-85-9

Regular price €0,00 EUR
Regular price Sale price €0,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details